Kontakt

Viktor Lindbäck viktor@ormstunga.com

Akebäck kyrka

Långhus och absidkor uppfördes under senare delen av 1100-talet, och tornet vid mitten av 1200-talet. Sakristian tillkom vid en restaurering 1931-32.

[ngg src=”galleries” ids=”2000000064″ display=”thumbnail”]

I samband med restaurering och bygge av sakristia påträffades en tre meter högbildsten inmurad i långhusets norra yttervägg, som nu står uppställd norr om kyrkan.

Bildstenen på kyrkans norra sida
Bildstenen på kyrkans norra sida
Bildstenen på kyrkans norra sida
Resning av bildstenen som påträffades inmurad i långhusväggen. Foto: Carl Wilhelm Pettersson, Riksantikvarieämbetet, Pubic Domain
Bildstenen på den plats där den påträffades i långhusväggen. Foto: Alfred Edle, Riksantikvarieämbetet, Public Domain
Bildstenen uttagen ur långhusväggen. Foto: Karl Gustafson, Riksantikvarieämbetet, Pubic Domain

I korportalen finns en inmurad relief av en liggande man med hammare; enligt sentida tradition ett minne av en byggnadsarbetare som föll ner och slog ihjäl sig i samband med kyrkbygget, men troligare ett porträtt av en stenhuggarmästare som murats in felvänt.

Interiört, har långhusets innertak akantusmålningar från slutet av 1600-/början av 1700-talet. Takkronan skänktes till kyrkan år 1850 av snickarmästaren Johan Pettersson.

Innertak med akantusmålningar, samt takkrona.
Altaruppsatsen