Långhus och absidkor uppfördes under senare delen av 1100-talet, och tornet vid mitten av 1200-talet. Sakristian tillkom vid en restaurering 1931-32. I samband med restaurering och bygge av sakristia påträffades en tre meter högbildsten inmurad i långhusets norra yttervägg, som nu står uppställd norr om kyrkan. I korportalen finns en inmurad relief av en liggande man med hammare; enligt sentida tradition ett minne av en byggnadsarbetare som föll ner och slog ihjäl sig i samband med kyrkbygget, men troligare ett porträtt av en stenhuggarmästare som murats in felvänt.

Resning av bildstenen som påträffades inmurad i långhusväggen. Foto: Carl Wilhelm Pettersson, Riksantikvarieämbetet, Pubic Domain
Bildstenen på den plats där den påträffades i långhusväggen. Foto: Alfred Edle, Riksantikvarieämbetet, Public Domain
Bildstenen uttagen ur långhusväggen. Foto: Karl Gustafson, Riksantikvarieämbetet, Pubic Domain

Interiört, har långhusets innertak akantusmålningar från slutet av 1600-/början av 1700-talet. Takkronan skänktes till kyrkan år 1850 av snickarmästaren Johan Pettersson.